Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Projekty edukacyjne

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów do udziału w drugiej edycji projektu edukacyjnego

MAZOWIECKIE TALENTY

Projekt jest dotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce.

Patronat nad naszymi działaniami objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Projekt MAZOWIECKIE TALENTY to szansa rozwoju dla uczniów, gdyż działania swe koncentruje na:
• wyszukiwaniu zdolnych uczniów, organizowaniu dla nich wsparcia merytorycznego
i psychologicznego oraz promowaniu ich osiągnięć;
• rozwijaniu zdolności kierunkowych uczniów;
• zachęcaniu do weryfikacji i zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach.

Projekt mazowieckie Talenty jest realizowany od 2008 roku. Obecnie grono młodych ludzi dostrzegających potrzebę rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań liczy 190 osób z całego województwa mazowieckiego. Zajęcia obdywają się w 6-ciu miastach naszego województwa: Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Projekt zakłada:
• Różnorodne w formie i treści zajęcia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych rocznie (w soboty- 2 razy w miesiącu)
• Udział w wycieczkach naukowych.
• Spotkania i współpracę z nauczycielami i rodzicami.


Autorzy projektu:
Nauczyciele konsultanci do spraw nauczania matematyki i fizyki.

Prowadzący zajęcia:
Nauczyciele akademiccy i autorzy projektu.


Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w projekcie zaproszeni są uczniowie klas trzecich gimnazjów szczególnie zainteresowani matematyką.
2. Każdy uczeń, zainteresowany udziałem w projekcie przesyła do 15 maja 2009r. wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania tutaj) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 1 z dopiskiem MAZOWIECKIE TALENTY.
3. Dla wszystkich zgłoszonych uczniów 30 maja 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie MSCDN Wydział w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 1 odbędzie się test sprawdzający zdolności matematyczne
Uczniowie zobowiązani są przynieść ze sobą:

- rekomendację szkoły (do pobrania tutaj)

- zgodę rodziców na udział w projekcie (do pobrania tutaj)

Uczniowie bez zgody rodziców nie będą mogli przystąpić do rozwiązywania testu.

4. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decydować będą:
- dotychczasowe osiągnięcia (w różnych dziedzinach);
- rekomendacja szkoły;
- wyniki testu.
5. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczniowie zostaną poinformowani listownie – na adres domowy. Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie również umieszczona na stronie internetowej Wydziału - przewidywany termin 30 czerwca 2009r.
6. Zakwalifikowani uczniowie do 27.07.2009r. winni dostarczyć kserokopie dyplomów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia na adres:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 1 z dopiskiem MAZOWIECKIE TALENTY.

 

mpp